Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณทางรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทน นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยรู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันละกัน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ   ประเทศชาติหลายๆ ด้าน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”.ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน.เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

 https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2637788723107579&type=3

...............................................................................................................

ฐิติยา -/พิมพ์-/ข่าว

พิทยา -/ภาพข่าว