Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 (เวลา 14.00 น.) ที่ห้องประชุมมรกต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ความสำคัญในด้านการศึกษา ประกอบกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งความต้องการและปัญหาการขาดแคลนครูมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถอุดหนุนงบประมาณเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้างที่แต่ละหน่วยงานขาดแคลนได้ เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในด้านการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2644264345793350&type=3

...............................................................................................................

สุธาทิพย์-/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว