Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1

การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1

830541

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมกลุ่มจังหวัด  ภาคกลางตอนล่าง 1

        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) ร่วมกับ นายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธานการประชุม คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1