Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีถวายราชสักการะแด่            พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ 2.มีนาคม 2563.ที่ศาลา 60.พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง      กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี        เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีดังกล่าวกำหนดขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 17.กุมภาพันธ์ 2552.ให้วันที่ 2.มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และทูลเกล้าขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”.ด้วยพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่างอันเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ทรงประดิษฐ์ของเล่นเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัย.จนถึงเรือใบที่ทรงใช้แข่งขันในกีฬาแหลมทองกังหันน้ำชัยพัฒนาตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบส เพื่อสอนวิชาชีพให้แก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทั่วไป

...............................................................................................................

พิทยา -/พิมพ์-/ข่าว-/ภาพข่าว

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2766581666894950&type=3