Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง

เมื่อวันที่.25 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 13.30.น.).ที่ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการประชุมดังกล่าว ดร.นพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย

1. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

2. ญัตติขอความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ในพัสดุ ประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

3. ญัตติขอให้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้

- คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่

(1) นายสุรจิตร ไสยะหุต            ส.อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี

(2) นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง        ส.อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอท่าม่วง

(3) นายจำเนียน บัวทอง           ส.อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอท่าม่วง

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่

(1) นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ                  ส.อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี

(2) นายประทวน เสือสาน                 ส.อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี

(3) นายประสาน นิยมทรัพย์             ส.อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี

4. เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่สอง และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่หนึ่ง โดยที่ประชุมได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่หนึ่ง ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ตามลำดับ

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2761494704070313&type=3

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

พิทยา,ฐิติยา-/ภาพข่าว