Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

การจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมการตรวจความพร้อมเป็นส่วนรวมในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้เข้ารับการตรวจสภาพความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการตรวจความพร้อมเป็นส่วนรวมในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) จำนวน 22 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสองขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจความพร้อมเป็นส่วนรวม ประกอบด้วยการตรวจสายการบังคับบัญชา การตรวจการติดต่อสื่อสาร การตรวจยานพาหนะของกำลังพลทุกภาคส่วน จำนวนทั้งสิ้น 328 คน หน่วยที่เข้ารับการตรวจความพร้อม จำนวน 13 หน่วย (อบจ.,อปท.,มทบ.17,นพค.11,พล.ร.9,ปภ.,ปค.,ตร.,ทส.,ชป.,กปภ.,กฟภ.,จิตอาสา) ยานพาหนะ 41 คัน

ขั้นตอนที่ 2 การปล่อยขบวนยานพาหนะของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเดินทางเข้าพื้นที่ประสบปัญหา เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนของแต่ละอำเภอตามที่ได้วางแผนเตรียมการปฏิบัติการต้านภัยแล้งไว้แล้ว

การปฏิบัติในทุกขั้นตอนดังกล่าว ได้มีการน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเมื่อครั้งการช่วยเหลือเยาวชนที่พลัดหลงบริเวณถ้ำขุนน้ำนางนอน แผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้งทรงมีพระราชดำริในเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินในโครงการที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูแลหากมีความจำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน   อย่างเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ อีกทั้งปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาส่วนรวมของประเทศที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา และเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสาพระราชทานร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหา สามารถนำพาทุกภาคส่วนสนธิกำลังและเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ในหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของตนเองได้ในระดับชุมชน เป็นต้นแบบในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2764074100479040&type=3

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว