Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ดร.นพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนจิตอาสา ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วม การอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).เป็นไวรัสตระกูลเดียวกับโรคซาร์สและโรคเมอร์ส ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบ และมีภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่ออันตราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ต้องได้รับการป้องกันอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ประกอบกับเป็นนโยบายทางการบริหารด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นในชุมชน และสังคมต่อไป https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2774664936086623&type=3

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

สุธาทิพย์ พิทยา ฐิติยา-/ภาพข่าว