Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการ อบจ.กาญจน์ร่วมใจเอาชนะภัย COVID-19

โครงการ อบจ.กาญจน์ร่วมใจเอาชนะภัย COVID-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการ อบจ.กาญจน์ร่วมใจเอาชนะภัย  COVID-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.กาญจน์ร่วมใจเอาชนะภัย COVID-19 โดยมี ดร.นพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการป้องกัน ควบคุม และเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบต่างๆ ที่ตามมาอย่างกว้างขวาง ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการ อบจ.กาญจน์ร่วมใจเอาชนะภัย COVID-19 ขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2793758484177268&type=3

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

สุธาทิพย์ พิทยา ฐิติยา-/ภาพข่าว