Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019182819420 3985171238263796 1251052821831490316 n

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลเพื่อประชาชนที่เข้ามารับการตรวจได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดความแออัด ป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัส

182943505 3985168434930743 5687642408118380630 n

ภาพการตรวจรับอุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019