Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

218833558 4194813560632895 5065289504840675976 n

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๐๗.๓๐ น.)
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย ดร.นพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๓ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย อาทิ ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการของมูลนิธิอื่นๆ เปรียบได้ว่า พระองค์ทรงเป็น "พระมารดาแห่งการสงเคราะห์ของประเทศไทย" สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ รวมพระชนมายุ ๙๔ พรรษา ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคมของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

219787534 4194816330632618 3848474119366355481 n 218311807 4194819707298947 2522852012613054775 n

219032669 4194833253964259 1856048702498410188 n 219586074 4194833313964253 5125656390540081570 n