Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100%

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100%

S 87826448

 

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 (เวลา 8.30 น.) ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย