Get Adobe Flash player

พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม

พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม

241449355 4500221200092128 474409385121184242 n

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมาย ดร.นพดล สงวนพันธ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพครู ด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัด อบจ.กาญจนบุรี รักษาราชการแทนปลัด อบจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ
ซึ่งการอบรมออนไลน์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ใน ๓ หัวข้อ ดังนี้

๑) การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
๒) การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
๓) การพัฒนาเครื่องมือติดตามพฤติกรรมนักเรียน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ประธานอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ให้ความอนุเคราะห์ระบบออนไลน์ Zoom ในครั้งนี้

242220948 4500221476758767 8731911317674122742 n 243022080 4500221520092096 6982171457089264987 n243038348 4500221770092071 7113021646011486709 n