Get Adobe Flash player

นายก อบจ.กาญจนบุรีมีนโยบายให้บุคลากรในสังกัดทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายก อบจ.กาญจนบุรีมีนโยบายให้บุคลากรในสังกัดทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
248991098 4506745162773065 8659463982595402199 n

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19  "ชิโนฟาร์ม" ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ
, บุคลากรในภาคเอกชน, พระภิกษุสงฆ์และผู้นำทางศาสนาทุกศาสนา, บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน, บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, ผู้ต้องขังในเรือนจำ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2564 นั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสังกัด นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีนโยบายให้บุคลากรในสังกัดทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมอบให้กองสาธารณสุขประสานโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ดำเนินการเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) พร้อมทั้งแนะนำวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบุคลากรจำนวน 300 คน  ณ บริเวณหน้าห้องบุษราคัม ชั้น1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

249200004 4506745899439658 5218362048793648584 n247695371 4506746066106308 5617421927204469072 n