Get Adobe Flash player

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2565 ณ วัดสิริกาญจนาราม

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2565 ณ วัดสิริกาญจนาราม

 

S 24027145

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.30 น. ที่ วัดสิริกาญจนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายนายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง