Get Adobe Flash player

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

273757460 327315936092166 9111108895588542755 n

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ให้ได้รับทราบบทบาทอำนาจหน้าที่ในการประชุมสภาท้องถิ่น และให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด มากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เชิญ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา จันทร์วีระชัย นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 30 เขต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ ฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี