Get Adobe Flash player

แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน พัฒนาองค์กร ปลอดการทุจริต”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน พัฒนาองค์กร ปลอดการทุจริต”

 

 

 

 

 

Untitled 1

 

 

 

 

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน“รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน พัฒนาองค์กร ปลอดการทุจริต”