Get Adobe Flash player

โครงการอบรมและปฐมนิเทศบุคลากรถ่ายโอน และบุคลากรเครือข่ายด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

- โครงการอบรมและปฐมนิเทศบุคลากรถ่ายโอน และบุคลากรเครือข่ายด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
309803749 484862940337464 9051533222374667925 n

 

 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับพร้อมเปิดโครงการอบรมและปฐมนิเทศบุคลากรถ่ายโอน และบุคลากรเครือข่ายด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และผู้แทนจากโรงพยาบาลในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 97 แห่ง ให้แก่บุคลากรถ่ายโอน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป
โดยครั้งนี้ ได้เชิญ นายทองดี มุ่งดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และบรรยายความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นโดยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

https://www.facebook.com/kanpao71000/posts/pfbid0mqfay1gWRfnaHZE7XKQheDPE2DPyw3Mb6yp63KNNb3sq3JKJ6oY3uxeavA6n9F5Hl