Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

IMG 9186

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทน นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี