Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดกาญจนบุรี (ฺBig Day)

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดกาญจนบุรี (ฺBig Day)

 

IMG 6270

 

 

 

 

วันนี้ (21 มี.ค. 62) เวลา 15.30 น. นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดกาญจนบุรี (ฺBig Day) ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนผู้สิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ให้มากที่สุด