Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562

 
 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทับทิม 1 นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนกาญจนบุรี  นางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนกาญจนบุรี  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง