Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

จามจุรีเกมส์

จามจุรีเกมส์ 

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนุบรี เป็นประธานเปิดกีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์" ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด สร้างเสริมความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติด