Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

กีฬาภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

กีฬาภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่สนามกีฬากาญจนบุรี(สนามกลีบบัว) นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมชมการแข่งขันกีฬาภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

โดยการแข่งขันกีฬาภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยการแข่งขันเปตองหญิงและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งการแข่งขันเปตองหญิง ได้เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ทำการแข่งขันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
มีส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 ทีม มีผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ กองช่าง
รองชนะเลิศอันดับ 1 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รองชนะเลิศอันดับ 2 กองแผนและงบประมาณ
รองชนะเลิศอันดับ 3 กองคลัง
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วิ่งตะขาบ ลิงอุ้มแตง วิ่งสามขา มีผลการแข่งขันดังนี้
ทีมชนะเลิศการแข่งขันวิ่งตะขาบ ได้แก่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทีมชนะเลิศการแข่งขันลิงอุ้มแตง ได้แก่ กองคลัง
ทีมชนะเลิศการแข่งขันวิ่งสามขาหญิง ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่
ทีมชนะเลิศการแข่งขันวิ่งสามขาชาย ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ เพื่อให้บุลคลากรในสังกัดสนใจการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กรต่อไป

 

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2724055987814185&type=3