Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

กิจกรรมปีใหม่ อบจ.กาญจนบุรี

กิจกรรมปีใหม่ อบจ.กาญจนบุรี

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่บริเวณลานข้างศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด อวยพรปีใหม่ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคนงาน ในสังกัด พร้อมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป