Get Adobe Flash player

00Policy01Policy02Policy03Policy04Policy05Policy06Policy07Policy08Policy

นโยบายด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม การค้าชายแดน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง