Get Adobe Flash player

00Policy01Policy02Policy03Policy04Policy05Policy06Policy07Policy08Policy

นโยบายด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา

ส่งเสริมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และการกีฬาในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ