Get Adobe Flash player

คำแถลงนโยบายของ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
....................................................

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทุกท่าน

     เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับนโยบายที่ได้เสนอต่อประชาชน รวมทั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ข้าพเจ้า นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ เป้าหมายหลัก

“เปลี่ยนกาญจนบุรีให้ดีขึ้น”

โดยดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
     ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนี้
     1. หลักนิติธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และวัฒนธรรมอันดีงาม
     2. หลักคุณธรรม การยึดมั่นในความถูกต้อง ความเป็นธรรม
     
3. หลักความโปร่งใส การเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

     4. หลักการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์
     
5. หลักความรับผิดชอบ การทำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึก และรับผิดชอบต่อองค์กร ส่วนรวม และประเทศชาติ
     6. หลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการด้วยความประหยัด และคุ้มค่าเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต
     ด้านสังคม การศึกษา ด้านสาธารณสุข
     - ส่งเสริมสนับสนุน การสังคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
     - ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ผู้สอน ผู้เรียน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐานสากล
     - ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชน มีสุขภาพดีตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน

 

3. พัฒนาเศรษฐกิจ
     ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพของประชาชน การพัฒนากลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์สินค้า OTOP พัฒนาการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
     ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค ระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน

5. พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
     ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และสร้างสรรค์
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น โรงงานกระดาษ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก(Word Class) ตามอัตลักษณ์ ของพื้นที่และความ
เป็นมาทางสังคมและวัฒนธรรม และพัฒนาการกีฬาทุกสาขา ทุกระดับจนถึงระดับอาชีพ

6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบโลจิสติกส์
     
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบสารสนเทศ และโลจิสติกส์ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อการศึกษา การขนส่ง การค้า เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา สาธารณสุข และพัฒนาให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างยั่งยืน

8. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ การให้ความช่วยเหลือ ขณะเผชิญเหตุอย่างทันที การฟื้นฟูหลังประสบเหตุ การเตรียมระบบ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

9. ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
     ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาวัฒนธรรม และประเพณี ตามความหลากหลาย ตามอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ ชุมชน และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ การเชื่อมโยงเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น
     นอกจากการพัฒนาด้านต่างๆ ดังกล่าว กระผมมีนโยบายที่จะดำเนินการทันที ดังนี้
     1. งาน/โครงการที่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยการบริหารจัดการ
     2. งาน/โครงการที่จำเป็นเร่งด่วนที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องใช้งบประมาณ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
     3. งาน/โครงการที่ต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดเก็บได้และได้รับจัดสรรประจำปี โดยดำเนินการจัดหางบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
     4. งาน/โครงการ ที่จะต้องดำเนินการร่วมกับประชาชน เอกชน รัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการทุกส่วน โดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน

 

     จากคำแถลงนโยบายดังกล่าวข้างต้น กระผมจะบริหารงานโดยแปลงนโยบายที่ได้แถลงนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
โดยการประสานบูรณาการ และร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มาเป็นกรอบในการบริหารงาน
เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และจะรายงานผลการดำเนินการให้ทราบ ต่อไปขอขอบคุณ
สุรพงษ์ ปิยะโชติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี