Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน
การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทัน AEC"

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้รวมทั้งการหาช่องทางกระจายผลผลิต

2. ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับความเจริญเติบโตและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐ

4. ส่งเสริมศักยภาพคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้โปร่งใสและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของท้องถิ่น