Get Adobe Flash player

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2566-2570)

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจยกระดับ มาตรฐานคุณภาพชีวิตดี 

การบริหารมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยี”

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (Strategic)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์            

1. การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรล่วงหน้า ยกมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
2. การส่งเสริมการลงทุน เพิ่มเพิ่มมูลค่าสินค้า และการค้าสู่ตลาดสากล
3. ยกมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
4. พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย

เป้าประสงค์                  

1. ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพใหม่
2. สินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผลิตตามคำสั่งซื้อ
3. สินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
4. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
5. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น
6. ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์                       

1. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล
2. การส่งเสริมและสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
3. การผังเมือง

เป้าประสงค์               

1. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย
2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ ครอบคลุมครบถ้วน
3. มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
4. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์           

1. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์
2. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ให้เป็นอาชีพและมีรายได้ เพื่อพัฒนารายได้และสุขภาพ
3. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี
4. การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์            

1. ประชาชนได้รับบริการ และสวัสดิการตามมาตรฐาน
2. มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นฐานในการสร้างรายได้
3. การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
4. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น
5. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์                     

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
3. การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร

เป้าประสงค์

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

กลยุทธ์                       

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
2. การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
3. การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

      เป้าประสงค์

      1.โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัฒนธรรม และประเพณี  ของท้องถิ่นดำรงอยู่ และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์                      

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี
2. การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติงานให้ทันสมัย
3. การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มีธรรมาภิบาล
4. การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์                   

1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ
2. มีข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น
3. การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ
5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบในการประชุม

เมื่อวันที่ 2  พฤศจิกายน  2564