Get Adobe Flash player

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 มาตรา 45 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 และตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติไว้ ดังนี้

 1.  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
 2.     1.) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ
 3.     2.) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 4.     3.) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
 5.     4.) การสาธารณูปการ
 6.     5.) การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 7.     6.) การจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
 8.     7.) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 9.     8.) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 10.     9.) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 11.     10.) การจัดให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 12.  2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 13.     1.) การจัดการศึกษา
 14.     2.) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 15.     3.) การป้องกันโรค การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
 16.     4.) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
 17.     5.) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
 18.     6.) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
 19.     7.) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 20.     8.) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 21.     9.) การจัดให้มีสุสานและควบคุมฌาปนสถาน
 22.     10.) การจัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
 23.     11.) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 24.     12.) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 25.  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 26.     1.) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 27.     2.) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 28.     3.) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 29.     4.) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 30.     5.) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
 31.     6.) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 32.     7.) การควบคุมอาคาร
 33.     8.) การวางผังเมือง
 34.  4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
 35.     1.) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 36.     2.) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
 37.     3.) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 38.     4.) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
 39.  5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 40.     1.) การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 41.     2.) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 42.     3.) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 43.     4.) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
 44.     5.) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 45.     6.) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
 46.  6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 47.     1.) การจัดการศึกษา
 48.     2.) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 49.     3.) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 50.     4.) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 51.     5.) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
 52.     6.) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
 53.  7. ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 54.     1.) การสนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 55.     2.) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 56.     3.) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 57.     4.) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น