Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม-หน่วยตรวจสอบฯ

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ ตรวจติดตามการดำเนินงานการให้บริการศูนย์ฟิตเนส องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยการสอบทานระบบและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานการให้บริการศูนย์ฟิตเนส ว่าระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ สามารถลดข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ รวมถึงนโยบาย และมาตรการต่างๆตามที่กำหนดแล้วหรือไม่ เพื่อให้การดำเนินงานการให้บริการศูนย์ฟิตเนส องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการตรวจสอบพบว่า การดำเนินงานให้บริการศูนย์ฟิตเนส องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม หน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งหมด >>>

09หน.ตรวจสอบ