Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด >>>

ภาพกิจกรรม อบจ.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด >>

หน้าที่รับผิดชอบ

กองช่าง

แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๔ ฝ่าย  มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 . ฝ่ายสำรวจ และออกแบบ 

- งานแผนการปฏิบัติงานสำรวจออกแบบประจำปี 
- งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม 

- งานกำหนดมาตรฐานทางด้านช่าง 

- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 

- งานออกแบบและเขียนแบบทางด้านวิศวกรรม และประมาณราคา 

- งานช่วยเหลือ ตรวจสอบ และให้การแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ออกแบบและงานควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

- งานวางแผนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

- งานส่งเสริมและสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองรวม 

- งานที่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายผังเมืองฯ 

- งานรวบรวม จัดเก็บข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 

- งานธุรการ และสารบรรณ 

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


๒. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

- งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี
- งานด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง
- งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคาร ประปา เป็นต้น

- งานรวบรวม จัดเก็บประวัติการก่อสร้างและการซ่อมบำรุงรักษาสายทาง

- งานจัดสถานที่ งานพิธี รัฐพิธี การเตรียมการรับเสด็จฯ และการให้การสนับสนุนส่วนราชการ

- งานก่อสร้างโครงการต่างๆ และควบคุมงานก่อสร้าง

- งานด้านวิศกรรมจราจร

- งานเกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอนด้านทางหลวงชนบท

- งานสำรวจ ตรวจสอบ วางแผน และซ่อมบำรุงรักษา ถนนถ่ายโอนและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

- งานควบคุมทางหลวงท้องถิ่น ตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

- งานดูแล บำรุงรักษา ไฟฟ้าภายในอาคาร และภายนอก ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าระบบประปา

- งานสำรวจเขียนแบบ และประมาณราคาด้านไฟฟ้า

- งานเบิก-จ่าย และควบคุมดูแลวัสดุที่ใช้ก่อสร้างการซ่อมแซม

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การสนับสนุน ด้านเทคนิค วิชาการ แก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

- งานดูแลบำรุงรักษาระบบประปาอำเภอศรีสวัสดิ์

- งานอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งานการจัดทำแผนการจ่ายเงิน งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งานควบคุมภายใน งานบุคลากร งานสาธารณูปโภค งานขออนุมัติในหลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุและครุภัณฑ์ งานสวัสดิการพนักงาน งานจัดทำ/รวบรวมรายงานแผนงาน/ผลงานการปฏิบัติงานประจำเดือน งานถ่ายภาพกิจกรรมและการจัดทำสื่อนำเสนอรูปแบบต่างๆ  งานตรวจสอบซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ฯลฯ งานธุรการ งานสารบรรณของฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และกองช่าง

- งานธุรการ และงานสารบรรณ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายเครื่องจักรกล

- งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปีพร้อมประวัติการใช้งาน 

- งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง 

- งานควบคุมดูแล บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 

- งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

- งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารถส่วนกลางภายในโรงซ่อมและภาคสนาม

- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร,สาธารณภัย และยานพาหนะ ภาคสนาม

- งานควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณถังลอยศูนย์เครื่องจักรกล

- งานพัสดุและทรัพย์สิน/งานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

งานควบคุมและติดตั้งเครื่องจักรกลการเกษตร และ สาธารณภัย

- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะระดับ โรงซ่อม 

- งานให้การสนับสนุน รถส่วนกลาง อุปกรณ์และบุคลากร 

- งานธุรการ และงานสารบรรณ 

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ฝ่ายการโยธา

- การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางน้ำ 

- งานเกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอนด้านการชลประทานการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและอื่นๆ 

- งานให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหายจากภัยพิบัติ โดยใช้เครื่องจักรกลทำเอง 

- งานให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับอปท.ต่างๆ และส่วนราชการในการขุดสระน้ำ ขุดลอก   คูคลอง งานปรับพื้นที่ฯ 

- งานให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล กับส่วนราชการ และอปท. ในการพัฒนาพื้นที่ ชุดรถเกรดเดอร์ รถแทรคเตอร์   ทำถนนเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 

- งานจัดทำแผนการให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล 

- งานควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล 

- งานให้การสนับสนุนน้ำ อุปโภค-บริโภค 

- งานเตรียมพื้นที่และเส้นทางงานรับเสด็จฯ 

- งานตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 

- งานควบคุมการขนย้ายเครื่องจักรกล (รถเทรลเลอร์) 

- งานธุรการ และงานสารบรรณ 

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้มอบหมาย

นายก อบจ.กจ.

2nayokPic17.07.64

LineOA OBJ110664
E mailLogin
EmailManual

FB

Report1
6.7.65
13.7.65
12.6.65

risk 2

 

15.6.65

rE

FollowEdit

learning2
E booking1
PG
1.4.65

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

3841793
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
All days
382
2089
12636
3811413
53108
79378
3841793
Your IP: 18.207.157.152
2022-08-20 06:43

ระบบสารสนเทศ

02story  05mis 

 

 Link ที่น่าสนใจ
 01province 04news 02division n05travel 03travel 03 04 
  06 07 08 09 10 1112
  14  01 02 1601 link0612611801 link180763