Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด >>>

ภาพกิจกรรม อบจ.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด >>

หน้าที่รับผิดชอบ-กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๒ ฝ่าย มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
งานด้านส่งเสริมอาชีพ
- งานส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้กับประชาชน
- งานพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ
- งานสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ
- งานส่งเสริมและจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้า
- งานพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
- งานบริหารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- งานส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- งานโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การพาณิชย์และการลงทุน
- งานด้านเศรษฐกิจและการลงทุนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่
- งานส่งเสริมพัฒนาองค์กรภาคประชาชนในการสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพ
- งานทะเบียนคุมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่
- งานทะเบียนคุมปราชญ์ชาวบ้าน
- งานคลังปัญญา
- งานพัฒนาฝีมือแรงงานสนับสนุนการจัดหางาน
งานด้านสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- งานจัดสวัสดิการทางสังคมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- งานช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- งานด้านอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์
- งานให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และคนพิการ
- งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
- งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดสวัสดิการ
งานด้านสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- งานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยกเว้นในสถานศึกษา)
- งานพัฒนาสถาบันครอบครัว
- งานพัฒนาสังคมและจัดระเบียบชุมชน
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- งานสนับสนุนงานนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
- งานส่งเสริมและพัฒนาผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
- ศูนย์พัฒนาสตรีและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี
- งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
- งานศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ
- งานข้อมูลผู้สูงอายุ
งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการและสารบรรณของฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม และกองสวัสดิการสังคม
- งานเลขานุการของกองสวัสดิการสังคม
- งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม
- งานควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินของฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม และกองสวัสดิการสังคม
- งานเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคคลใน กองสวัสดิการสังคม
- งานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม และกองสวัสดิการสังคม
- งานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกองสวัสดิการสังคม
- งานควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม
- งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทด้วยระบบ e-LAAS
- งานบริหารงานบุคคลของกองสวัสดิการสังคม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒.ฝ่ายสถานสงเคราะห์
งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานยานพาหนะ
งานบริการ
- งานอาคารสถานที่
งานพยาบาล
- งานส่งเสริมป้องกันสุขภาพ
- งานดูแลรักษาพยาบาล
งานสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ
งานสาธารณสุข
- งานฟื้นฟูสุขภาพ
- งานโภชนาการ
- งานป้องกัน และควบคุมโรค
งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
- งานกิจกรรม / โครงการ งานประเพณี
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

นายก อบจ.กจ.

2nayokPic17.07.64

LineOA OBJ110664
E mailLogin
EmailManual

FB

Report1
6.7.65
12.6.65

risk 2

 

15.6.65

rE

FollowEdit

learning2
E booking1
PG
1.4.65

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

4356972
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
All days
734
2290
13977
4329176
59816
108504
4356972
Your IP: 3.236.47.240
2023-01-28 10:11

ระบบสารสนเทศ

02story  05mis 

 

 Link ที่น่าสนใจ
 01province 04news 02division n05travel 03travel 03 04 
  06 07 08 09 10 1112
  14  01 02 1601 link0612611801 link180763