Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด >>>

ภาพกิจกรรม อบจ.

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวสมัครงานทั้งหมด >>

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2566-2570)

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจยกระดับ มาตรฐานคุณภาพชีวิตดี 

การบริหารมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยี”

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (Strategic)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์            

1. การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรล่วงหน้า ยกมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
2. การส่งเสริมการลงทุน เพิ่มเพิ่มมูลค่าสินค้า และการค้าสู่ตลาดสากล
3. ยกมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
4. พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย

เป้าประสงค์                  

1. ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างอาชีพใหม่
2. สินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผลิตตามคำสั่งซื้อ
3. สินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
4. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
5. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น
6. ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์                       

1. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล
2. การส่งเสริมและสนับสนุนและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
3. การผังเมือง

เป้าประสงค์               

1. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย
2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ ครอบคลุมครบถ้วน
3. มีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
4. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์           

1. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์
2. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ให้เป็นอาชีพและมีรายได้ เพื่อพัฒนารายได้และสุขภาพ
3. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยี
4. การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์            

1. ประชาชนได้รับบริการ และสวัสดิการตามมาตรฐาน
2. มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นฐานในการสร้างรายได้
3. การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
4. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น
5. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์                     

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
3. การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากการเกษตร

เป้าประสงค์

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

กลยุทธ์                       

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
2. การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
3. การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

      เป้าประสงค์

      1.โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัฒนธรรม และประเพณี  ของท้องถิ่นดำรงอยู่ และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์                      

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี
2. การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินสำหรับการปฏิบัติงานให้ทันสมัย
3. การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มีธรรมาภิบาล
4. การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์                   

1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ
2. มีข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น
3. การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ
5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบในการประชุม

เมื่อวันที่ 2  พฤศจิกายน  2564

นายก อบจ.กจ.

2nayokPic17.07.64

LineOA OBJ110664
E mailLogin
EmailManual

FB

Report1
LineOa1.1
02.08.64  

risk 2

rE

FollowEdit

learning2
E booking1
PG
1.4.65

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

3594424
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
All days
280
1820
7070
3570617
35746
83763
3594424
Your IP: 3.235.24.113
2022-05-19 02:52

ระบบสารสนเทศ

02story  05mis 

 

 Link ที่น่าสนใจ
 01province 04news 02division n05travel 03travel 03 04 
  06 07 08 09 10 1112
  14  01 02 1601 link0612611801 link180763