Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

โครงการองค์กรปลอดโฟม(no foam)

โครงการองค์กรปลอดโฟม(no foam)

 

 

 

วันนี้ (3 เม.ย. 62) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจประเมินองค์กรปลอดโฟม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารภายในหน่วยงาน ตามโครงการองค์กรปลอดโฟม(no foam)