Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.

           ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว