Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 07.00 น.) ที่.หอประชุมชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562.โดยมี     นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

วันพระบิดาแห่งฝนหลวงนั้น เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย.นับจากพระบาทสมเด็จ     พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย จึงกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ                 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น   “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

...............................................................................................................

ฐิติยา -/พิมพ์-/ข่าว-/ภาพข่าว