Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี.เห็นสำคัญของผู้พิการในจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563            

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประ จำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมรายได้แก่ครอบครัวผู้พิการให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ พัฒนาอาชีพของผู้พิการและส่งเสริมให้มีงานทำ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ      รวมถึงการดูแลช่วยเหลือของครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 ระยะในการฝึกอบรม 2 วัน 1 คืน มีผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และล่ามภาษามือเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2697205440499240&type=3

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว