Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 5

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 5

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี.เห็นสำคัญของผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 5 โดยมีนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมกันนี้ มีนายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี, นายอัครวัฒน์    ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, นางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาวะ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและชุมชน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการ สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและคลังปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สูงอายุจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ "การนำแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ สุขใจ ยั่งยืน" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายและห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ จากนั้นได้นำผู้สูงอายุทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก ในวันที่ 7-10 มกราคม 2563 ต่อไป

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2716806761872441&type=3

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว